วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


บริการศึกษารวบรวมข้อมูล


        เป็นบริการศึกษาให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เด็กในการทำความเข้าใจเด็กให้ดีขึ้น และช่วยให้เขาได้รู้จักตัวของเขาเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองต่อไ


เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธี คือ


        1.เทคนิคที่ไม่ใช่การทดสอบ (Non-test techniques) ได้แก่
           -การสังเกต (Observation)
           -
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
           -
อัตชีวประวัติ (Autobiography)
           -
แบบสอบถาม (Questionnaire)
           -
การสัมภาษณ์ (Interviewing)
           -
การศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
           -
สังคมสัมพันธ์ (Sociogram)
           -
ระเบียนสะสม (Cumulative Record)
        2.เทคนิคการทดสอบ (Test techniques) ได้แก่
                การใช้แบบทดสอบต่างๆ การรวมรวบข้อมูลทั้งสองวิธีนี้ วิธีแรก คือ วิธีการที่ไม่ใช่การทดสอบได้รับความนิยมมากกว่าวิธีการที่สอง คือ วิธีการทดสอบ เพราะวิธีการทดสอบมีข้อจำกัดมากกว่า 
เครื่องมือทางจิตวิทยาการแนะแนว
                            เทคนิควิธีทดสอบ (Testing Techniques)เป็นเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ(Testing) ซึ่งมีความเป็นปรนัย(Objective) 
            และเป็นมาตรฐาน(Standardization) ในการวัดและประเมินลักษณะในด้านต่างๆของบุคคล

         เทคนิควิธีการทดสอบ
- แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (Intelligence  Test)
            - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Test)
            - แบบสำรวจความสนใจ (Interest  Inventory)
            - แบบทดสอบความถนัด (Aptitude  Test)
            - แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality  Test)
         
                    หลักการในการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้ 
            1. ควรคำนึงถึงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนำมาใช้
            2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคและเครื่องมือบางชนิดจำเป็น ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ และเคยได้รับการฝึกมาแล้ว
            3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนจำเป็นต้องเป็นความลับ


            4. ควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการค้นหาและนำมาใช้ได้ง่าย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น