วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมแนะแนว 
            เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
          สถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  ให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวด้านผู้เรียน  โดยจัดเวลาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น  รวมทั้งจัดบริการและกิจกรรมนอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 งาน  และมีกิจกรรมอย่างน้อย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้
การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ
1.การจัดบริการแนะแนว
2.การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว

   เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาอาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและสังคม
    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐานแนะแนวกิจกรรม      มาตรฐานที่  1   รู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง มีความสามารถในการรู้จัก และ  เข้าใจ ตนเอง  ทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ  ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย นิสัย อารมณ์  ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
      มาตรฐานที่  2  มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง  มีทักษะ และวิธีการในการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  รวบรวม และจัดระเบียบข้อมูล สามารถจัดระบบกลั่นกรอง เลือกใช้ข้อมูลอย่างฉลาด  เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
      มาตรฐานที่ 3  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม หมายถึง สามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูล คุณธรรม และจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
      มาตรฐานที่  4  มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  หมายถึง การเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  แสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน
2.  วิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3.  กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม
4.  กำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษาและชั้นปี
5.   ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมเวลาจัดกิจกรรม หลักฐานการทำกิจกรรม และการประเมินผล
6.  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล
7.  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม
8.  ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน

โรงเรียนที่จัดบริการแนะแนว จะต้องมีการจัดหรือบริหารงานแนะแนวที่เป็นระบบ คือ
1. การจัดอบรมผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ และกระบวนการแนะแนว รู้กลวิธีในการบรหารงาน เพราะงานแนะแนวจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ถ้าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร
2. การตั้งคณะกรรมการแนะแนว โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้บริหารเป็นประธานและครูแนะแนวเป็นเลขานุการ ร่วมกันจัดบริการแนะแนวโดยอาจจะรับผิดชอบงานแนะแนวแต่ละด้าน เช่น การให้บริการรวบรวมข้อมูล บริการสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล เป็นต้น
3. การจัดสิ่งอำนวนความสะดวก ผู้บริหารจะต้องจัดสิ่งอำนวนความสะดวกให้กับครูแนะแนวคือ ห้องแนะแนว งบประมาณที่จะไว้จัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น สื่อ อุปกรณ์ คู่มือต่างๆ ฯลฯ
4. การจัดศูนย์สนเทศ โรงเรียนควรจัดเอกสาร และป้ายประกาศสำหรับติดต่อข้อมูลทุกด้านไว้ในศูนย์สนเทศ เพื่อให้นักเรียนไปอ่านด้วยตนเอง และนำไปใช้ประโยชน์
5. การจัดทำแผนงานแนะแนวตลอดปี โดยจัดประชุมและจัดตั้งกรรมการทำงานทำปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว ติดตามผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น