วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บริการสารสนเทศ
        บริการสารสนเทศ (Information service) เป็นการบริการที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ รายละเอียด และข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ แก่นักเรียน นอกเหนือไปจากวิชาสามัญที่เรียนตามหลักสูตร นักเรียนจะได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเลือกตัดสินใจ วางโครงการศึกษา อาชีพ และวางแนวดำเนินชีวิต ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสภาพการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ข้อสนเทศต่างๆ แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.ข้อสนเทศทางการศึกษา
2.ข้อสนเทศทางด้านอาชีพ
3.ข้อสนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคม
จุดมุ่งหมายของบริการสารสนเทศ

1.เพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่เด็กในด้านโลกแห่งการทำงานและในกิจกรรมต่าง ๆ
2.เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้พินิจพิจารณาอย่างละเอียดในโอกาสต่างๆ ทางการศึกษาและทางอาชีพที่เปิดให้เขาเลือกได้
3.เพื่อจัดประสบการณ์และบรรยากาศเหมาะสมให้กับเด็กเพื่อสร้างเจตคติที่ถูกต้องต่องานทุกอย่างที่มีประโยชน์ต่ออาชีพได้      
4.ช่วยให้เด็กได้ตัดสินใจอย่างฉลาดเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต
5.จัดให้ประสบการณ์ที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาทั้งหมด
6.ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในตนเองของเด็กซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจ และเห็นคุณค่าในบุคคลอื่นได้ดีขึ้น
                การจัดบริการสนเทศนั้นให้ประโยชน์ทั้งตัวนักเรียน ครู และผู้ปกครอง กิจกรรมที่จัดในบริการสนเทศมีมากมาย เช่น การจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การเชิญวิทยากร การจัดนิทรรศการ การจัดวันงานอาชีพ และวันงานอดิเรก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมประจำชั้น แหล่งสนเทศ หรือสถานที่ที่เราจะไปหาข้อมูล มีหลายแห่ง เช่น สถาบันศึกษาต่างๆ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุขวิทยาจิต สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นต้น แหล่งต่างๆ เหล่านี้จะมีทั้งสิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร รายงานการประชุม เป็นต้น และสิ่งที่ไม่ตีพิมพ์ เช่น ภาพถ่าย ภาพจำลอง ภาพสไลด์ หุ่นจำลอง ของจริง เป็นต้น 

         

ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแนะแนว


                        - อินเตอร์เน็ท (internet)
                       - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)
                       - เว็บไซต์ (website)
                       - แผ่นภาพเลื่อน (PowerPoint)
                       - การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
                       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
         คุณลักษณะของสารสนเทศทางการแนะแนวที่ดี
                        - ความถูกต้อง (accuracy)
                        - ทันเวลาใช้ (timeliness)
                        - ความสมบูรณ์ (completeness)
                       - ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance)
                        - ตรวจสอบได้ (verifiability) 

        


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น