วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


การศึกษารายกรณี
          
      การศึกษารายกรณี (Case Study) หมายถึง กระบวนการศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งอย่างละเอียดต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูล แล้วนำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกัน หรือส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล กลุ่มคน ชุมชน และสถาบันนั้นต่อไป

จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี

1.ศึกษานักเรียนที่มีปัญหาพิเศษเพื่อช่วยเหลือแก้ไข
2..ศึกษานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
3. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับ ความเป็นจริงของตน
4. ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสม
5. เพื่อการค้นคว้าวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาเป็นรายกรณี

เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยมรจุดมุ่งหมาย 3 ประการ
1. การส่งเสริมพฤติกรรมที่มีลักษณ์เชิงบวกในตัวบุคคลให้พัฒนางอกงามยิ่งขึ้น
2. ป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบเกิดขึ้นในตัวบุคคล
3. การแก้ไขหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในตัวบุคคล
การรวบรวมข้อมูล   มีวิธีการรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ

           
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

    1          1.  แบบสอบถาม
    1          2.  แบบสัมภาษณ์
    1         3.  แบบสังเกต
    1         4.  แบบทดสอบ
    1         5.  จากการศึกษาผลงานของผู้ถูกศึกษา
2. 
เก็บข้อมูลจากเพื่อนๆ
    2         1.  การสัมภาษณ์เพื่อน
    2         2.  การใช้สังคมมิติ
    2         3.  การใช้แบบสอบถามใครเอ่ย
3. 
เก็บจากผู้ปกครอง
    3         1.  การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
    3         2.  การใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง
    3.3. 
การเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

     ข้อเสนอแนะในการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี

1. ควรเน้นการสร้างเสริมพัฒนาการของบุคคล ไม่เน้นเฉพาะเด็กที่มีปัญหา
2. ควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม แสดงพัฒนาการบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกด้าน
3. ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
4. ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการแนะแนวจะช่วยให้การศึกษา Case  มีประสิทธิภาพ
5. รายงานที่นำไปใช้เพื่อการวิจัยหรือเผยแพร่ จะต้องนำรายละเอียดที่บ่งบอกว่าผู้ถูกศึกษาเป็นใครออกให้หมด
6. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจำชั้นทุกคนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ คน
           การศึกษารายกรณีได้เข้ามามีบทบาทต่อการให้ความช่วยเหลือทางการแนะแนว ในฐานะที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีระบบ ระเบียบ และขั้นตอนที่ทำให้วิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือได้กว้างขวางไม่เพียงแต่จะจำกัดในศาสตร์แห่งการแนะแนวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบรรดาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทั้งหมดซึ่งเรียกรวมๆว่าศาสตร์แห่งพฤติกรรม  อันมีหลักเกี่ยวกับความเป็นไปและธรรมชาติของพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ด้วย หากแต่ว่าธรรมชาติของศาสตร์แห่งพฤติกรรมนี้มีความกว้างขวางในมิติของเนื้อหาที่จะเรียนรู้มาก  จึงมักจะมีการแยกและจำกัดเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่  เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น  เช่น  การแนะแนว  การสงเคราะห์  จิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์  เป็นต้น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น