วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จิตวิทยาการแนะแนว
    จิตวิทยา คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต),กระบวนความคิด,และพฤติกรรมของมนุษย์

        การแนะแนว คือ จิตวิทยาประยุกต์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการพัฒนาคนให้รู้จักชื่อตนเองหรือพึ่งตนเองได้โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ และสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาด จิตวิทยาเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทั้งนี้เพื่อพยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เกิดขึ้นตามแนวทางที่ต้องการโดยการอาศัยความรู้และกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้เป็นตัวพยากรณ์ บุคคลที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาจึงย่อมสามารถเข้าใจตนเองและบุคคลอื่น ทั้งสามารถปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพกาารณ์ที่เป็นอยู่เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น