วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


 คุณสมบัติของครูแนะแนว
        งานแนะแนวเป็นวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชานี้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ได้รับการศึกษา ฝึกฝนอบรมมาโดยเฉพาะจึงจะสามารถทำงานแนะแนวให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูแนะแนวนั้น กรมวิชาการ ได้กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยควรจะมี 3 ประการ คือ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการแนะแนว และคุณสมบัติบางประการที่จำเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
       วุฒิทางการศึกษา มีวุฒิอย่างน้อยปริญญาตรีและได้รับการศึกษาอบรมทางด้านการแนะแนวหรือจิตวิทยาโดยเฉพาะ หรือได้รับการอบรมวิชาการแนะแนวตามหลักการที่คณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ ต้องมี ประสบการณ์ความ เป็นครูอย่างน้อย 5 ปี และไม่เคยปฏิบัติงานแนะแนวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและได้สอนนักเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ในระดับชั้นการศึกษาที่ทำหน้าที่แนะแนว
   คุณสมบัติของครูแนะแนวแบ่งออกเป็น 7 ด้าน
1.ด้านบุคลิกลักษณะที่สำคัญของครูแนะแนว
                - สุขภาพ อ่อนโยน
                - มีความพร้อม และกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือนักเรียน
                - มีความมั่นคงทางอารมณ์
                - ใจกว้าง เปิดรับข้อมูลจากนักเรียน รับฟังความคิดเห็น
                - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
                - มีความเชื่อมั่นในตนเอง สุขุม ละเอียดรอบคอบ
                - บุคลิกภาพดี ผู้อื่นรู้สึกอยากเข้าใกล้ ไว้วางใจ
  2.ด้านมนุษยสัมพันธ์
                - มีความเป็นกันเอง
                - ร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
                - ให้เกียรติและยอมรับผู้อื่น
                - เข้าใจ เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ
                - ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                - ไวต่อความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น
                - มีศิลปะการพูดและการฟัง
   3. ด้านความเป็นผู้นำ
                - มีความเสียสละ
                - มีความรับผิดชอบ
                - มีความเป็นประชาธิปไตย
                - ใฝ่หาความรู้
                - คิดริเริ่ม
                - กล้าแสดงความคิดเห็น
                - สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                - ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. ด้านคุณธรรมและความประพฤติ
                - ซื่อสัตย์ สุจริต
                - ยุติธรรม
                - รักษาความลับ
                - มีหลักการและอุดมคติ
                - มีคุณธรรมและจริยธรรม
                - ยึดหลักความถูกต้อง
                - เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
   5. ด้านการดำเนินชีวิต
                - มีความพึงพอใจในตนเอง ครอบครัว และอาชีพ
                - มีความรู้ความเข้าใจในงาน
                - เป็นผู้ทันเหตุการณ์
                - มีความยืดหยุ่น
  6. ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว (การสอน)
                - รู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลระบบการศึกษา และอาชีพ
                - รู้กลวิธีการแนะแนว (เช่น กิจกรรมกลุ่ม)
                - รู้ด้านจิตวิทยา
                - มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และการทดสอบ
                - รู้จรรยาบรรณ และหน้าที่ชองครู
  7. ด้านทักษะการแนะแนว
                - ทักษะในการเก็บข้อมูลรายบุคคล การใช้เครื่องมือต่างๆ
                - การบริการสนเทศ การจัดหาข่าวสาร การถ่ายทอดข่าวสาร
                - การให้คำปรึกษา
                - การจัดวางตัวบุคคล
                - การประเมินผล และติดตามผล
                - การประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว
               -ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
               -ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
               -เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยเสมอหน้า
               -มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
               -ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว
               -รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว
7               -ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม
 .               -รักษาความลับขอผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
                 -เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ
   ลักษณะของครูแนะแนวยุคใหม่
       - คิดเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ต่อเนื่อง
            - คิดเชิงธุรกิจและทำงานเชิงรุก
            -สามารถสร้างเครือข่ายการทำงาน
            - ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์วัดผลงานได้ชัดเจน
             -ทำงานอย่างมืออาชีพ
             - และเป็นผู้ปฏิบัติที่ทรงความรู้(knowledge worker)
             -ทำงานด้วย
              -ความรับผิดชอบและโปร่งใส
              -มีทักษะหลายด้าน
             -มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
              -มีความสามารถ
              -ในการทำงานเป็นทีมคุณสมบัติของครูแนะแนว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น